NOVÁ RODINA NOTEBOOKÙ LATITUDE

Notebooky Latitude obsahují funkce, díky nimž se Vám s nimi bude pracovat lépe, než kdy jindy.
Navíc mùžete udìlat nìco málo pro udržitelnost prostøedí.
K tomu Vám pomohou napø. recyklované materiály pro výrobu, 100% recyklované pøepravní materiály, a další.

 
 
 
 

DELL LATITUDE
Notebooky Dell Latitude jsou navrženy tak, aby celý proces výroby bral ohled na životní prostøedí.
Výrobce používá udržitelné materiály ve svých produktech a obalech, kdykoli je to jen trochu možné.
 

 
 

100%
všech novì dodávaných notebookù Latitude je v balení, které je vyrobené ze 100% recyklovaných nebo obnovitelných materiálù.

Jsou také opìt dále recyklovatelné.

Dell také nabízí u vybraných modelù tzv. „multi-pack“ – pokud objednáváte více kusù naráz, pøijdou v jedné krabici a ušetøí se tak pohonné hmoty, obalové materiály, apod.

První
Notebooky Latitude byly první modely od Dellu navržené a vyrobené z recyklovaných uhlíkových vláken a z materiálù na biologické bázi.

Latitude je první poèítaè navržený s ohledem na co nejnižší emise uhlíku pøi výrobì hliníkových kusù.

Pomáhá k tomu vodní energie a recyklované materiály, díky kterým se daøí snižovat emise o 90% ve srovnání napø. s energií z uhlí.

 

Až 5 typù
Až 5 typù recyklovaných nebo obnovitelných materiálù použitých v komponentech vybraných modelù Latitude:

 • Bio-plast

 • Plast, u kterého bylo riziko, že skonèí v oceánech (OBP)

 • Recyklované uhlíkové vlákno

 • Recyklovaný plast

 • Recyklovaná mìï

 
 

Ekoštítky

50+ EPEAT Gold registered products                  ENERGY STAR 8.0 throughout              

          

 
 
 

ÈTYØI DÙVODY, PROÈ ZVOLIT DELL LATITUDE

Dell Latitude notebooky a zaøízení 2v1 uvolní ruce firemním IT oddìlením a zefektivní jejich práci díky chytré automatizaci. IT specialisté už nebudou muset trávit tolik èasu pøi nasazování jednotlivých zaøízení, nebudou si lámat hlavu nad zabezpeèením, zjednoduší se správa i podpora.

USNADNÌTE SI PRÁCI DÍKY OKAMŽITÉMU NASAZENÍ

 • Bezproblémové nasazení, konfigurace, aktualizace a integrace notebookù do firemního prostøedí díky sadì nástrojù pro správu klientských zaøízení Dell Client Command Suite.

 • Díky službì ProDeploy mùžete získat kompletnì nakonfigurovaná a pøedinstalovaná zaøízení pøipravená k okamžité práci ihned po dodání.

 • Tím lze významnì uvolnit ruce firemním IT pracovníkùm, kteøí mohou vìnovat svùj èas a energii dùležitým problémùm.
   

ŠETØETE ÈAS DÍKY SNADNÉ SPRÁVÌ

 • Naše softwarová aplikace Dell Optimizer pomocí umìlé inteligence a strojového uèení reaguje na váš zpùsob používání notebooku a tím optimalizuje výkon a ulehèuje jeho správu.
 • Zajišuje zrychlené spouštìní aplikací a bezproblémový pøechod mezi nimi.
 • Zajišuje inteligentní prodloužení doby provozu baterie.
 • Optimalizuje zvuk pro nejlepší kvalitu na konferenèních hovorech.
 • Optimalizuje nastavení sítì pro konferenèní aplikace.
 • Automaticky se aktualizuje a upozoròuje na pøípadné problémy s výkonem zaøízení.

ØEŠTE MÉNÌ INCIDENTÙ DÍKY PRVOTØÍDNÍMU ZABEZPEÈENÍ

 • Dell Safeguard & Response nepøetržitì monitoruje a detekuje hrozby v reálném èase a umožní reagovat na jakýkoli typ útoku, ihned po jeho rozpoznání.

 • Díky DellSafeID jsou všechna uživatelská jména a hesla zabezpeèena na speciálním bezpeènostním èipu. Vaše kritická data tak zùstanou skryta pøed malwarem.

 • Dell SafeBIOS minimalizuje riziko zásahu do systému BIOS a firmwaru díky integrované detekci útokù.

 • Funkce ExpressSign-In zamkne poèítaè, když se od nìj vzdálíte a rychle ho probudí, když se opìt vrátíte.

 • Umožòuje rozmazání obrazovky pøi detekci pøihlížející osoby za vašimi zády.

 • Zahrnuje èteèku otisku prstù, kontaktní i bezkontaktní èteèku èipových karet, možnost zamykání slotù a další integrované èi volitelné bezpeènostní funkce.

 
   

Latitude 9440 2 v 1

  • nejlepší touchpad na svìtì
  • nejpohodlnìjší klávesnice … široké a hluboké klávesy nabízejí pohodlné a efektivní psaní, zatímco technologie podsvícení Mini-LED
      snižuje spotøebu energie klávesnice až o 75 %
  • nejmenší 14“ notebook s nejtenèím rámeèkem ve své ultra-premium tøídì
  • diamantem broušené hrany šasi
  • 4 reproduktory, redukce okolního hluku

 

Latitude 7340, 7440, 7440

  • výbìr prémioných materiálù a povrchových úprav
  • ve 13“ a 14“ velikosti v nabídce ultra-lehká hoøèíková varianta
  • ve všech velikostech je k dispozici hliníkové provedení
  • technologie podsvícení Mini-LED snižuje spotøebu energie klávesnice až o 75 %
  • displeje s pomìrem stran 16:10 s technologií ComfortView Plus a odolností Gorilla Glass
  • 4 reproduktory
  • možnost 5MPix kamery

 

 

Latitude 5340, 5440, 5540

  • procesory Intel U a P vè. možnosti vzdálené správy vPro
  • ve 14“ a 15“ provedení možnost dedikované grafické karty
  • v 15“ variantì k dispozici numerické klávesnice
  • možnost instalace 4G nebo 5G modemu
  • široká škála zabazpeèení jako èteèka èipových karet, èteèka otisku prstu, TPM, ControlVault 3, zdíøka na zámek a lanko, ochrana soukromí

 

Latitude 3340, 3440, 3540

  • nejdostupnìjší model s možností záruky až 5 let
  • ve 14“ a 15“ provedení možnost dedikované grafické karty
  • možnost osazení infraèervenou kamerou
  • Wi-Fi 6E, možnost instalace 4G modemu
  • vestavìná redukce šumu
  • ve 13“ provedení možnost šasi 2v1 s podporou pera